CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ỨNG DỤNG

NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG

MÃ SỐ: 60.58.03.02; Thời gian đào tạo: 1,5 năm. Số tín chỉ: 48

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

Ghi chú

1

Kiến thức chung

5

 

01

1. Triết học

3

 

02

2. Ngoại ngữ

2

 

2

Cơ sở ngành và chuyên môn ngành

34

 

2.1.

Bắt buộc

22

 

2.1.1

Cơ sở ngành

14

 

3

Kinh tế đầu tư

2

 

4

Quản lý và phát triển công nghệ

2

 

5

Tổ chức và quản lý sản xuất, dịch vụ

2

 

6

Điều khiển học kinh tế

2

 

7

Quản lý thông tin

2

 

8

Phân tích kinh tế 

         2

 

9

Thẩm định dự án đầu tư công trong xây dựng

2

 

2.1.2.

Chuyên môn ngành

8

 

10

Quản lý sản xuất xây dựng và khai thác công trình

2

 

11

Quản lý tài chính trong đầu tư xây dựng

2

 

12

Quản lý hoạt động tư vấn trong xây dựng

2

 

13

Ứng dụng mô hình toán trong quản lý xây dựng

2

 

2.2

Tự chọn

(Các học phần theo hướng chuyên sâu)

12

 

2.2.1.

Hướng chuyên sâu 1: Kinh tế xây dựng công trình giao thông

 

 

14

Kết cấu và công nghệ mới trong xây dựng cầu

2

 

15

Công nghệ hiện đại trong xây dựng đường ô tô

2

 

16

Kiểm toán và phân tích kinh tế trong xây dựng

2

 

17

Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư XDCTGT

2

 

18

Tổ chức quản lý doanh nghiệp xây dựng giao thông

2

 

19

Định giá doanh nghiệp xây dựng

2

 

2.2.2.

Hướng chuyên sâu 2: Quản lý xây dựng công trình giao thông

 

 

14

Kết cấu và công nghệ mới trong xây dựng cầu

2

 

15

Công nghệ hiện đại trong xây dựng đường ô tô

2

 

16

Quản lý chất lượng trong xây dựng công trình giao thông nâng cao

2

 

17

Quản lý nhân lực trong xây dựng công trình giao thông

2

 

18

Quản lý tiến độ xây dựng công trình giao thông

2

 

19

Quản lý rủi ro trong xây dựng công trình giao thông

2

 

2.2.3

Hướng chuyên sâu 3: Quản lý xây dựng dân dụng và công nghiệp

 

 

14

Kết cấu xây dựng và xu thế phát triển

2

 

15

Công nghệ thi công hiện đại trong xây dựng dân dụng và công nghiệp

2

 

16

Quản lý chất lượng trong xây dựng công trình DD và CN nâng cao

2

 

17

Quản lý nhân lực trong xây dựng công trình DD và CN

2

 

18

Quản lý tiến độ trong xây dựng công trình DD và CN

2

 

19

Quản lý rủi ro trong xây dựng công trình DD và CN

2

 

3

Tốt nghiệp

9

 

 

Tổng số tín chỉ

48