ĐÀO TẠO CAO HỌC

Đào tạo sau đại học

 

 

    NGÀNH VÀ CÁC HƯỚNG CHUYÊN SÂU

Mã số ngành

1

Tổ chức và quản lý vận tải

60.84.01.03

1.1

Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt

 

1.2

Tổ chức và quản lý vận tải đường bộ

 

2

Quản trị kinh doanh

60.34.01.02

2.1

Quản trị chiến lược

 

2.2

Quản trị tài chính

 

2.3

Quản trị nhân lực

 

2.4

Quản trị Marketing

 

3

Quản lý xây dựng

60.58.03.02

3.1

Quản lý xây dựng công trình giao thông

 

3.2

Quản lý xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

 

 

-   Chương trình đào tạo cao học thiết kế theo chuẩn 1,5 năm cấp bằng Thạc sỹ. Đào tạo cao học của Khoa hiện giờ có 3 Ngành:  Tổ chức quản lý vận tải, Quản trị kinh doanh, Quản lý xây dựng

-   Chương trình đào tạo nghiên cứu sinh cấp bằng Tiến sỹ kéo dài 4 năm sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sỹ.

 

CÁC   NGÀNH

Mã số ngành

1

Tổ chức và quản lý vận tải

62.84.01.03

2

Quản lý xây dựng

62.58.03.02