KHOA  VẬN TẢI  -  KINH TẾ

 

            Địa chỉ:                        P. 407 và P 408  Nhà A9

            Điện thoại:                  (024) 37660398

            Trưởng khoa:              PGS.TS Vũ Trọng Tích

            Phó Trưởng Khoa:      PGS.TS Nguyễn Hồng Thái

                                                      PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

GIỚI  THIỆU

Khoa Vận tải ( tiền thân của Khoa Vận tải – Kinh tế ) chính thức được thành lập năm 1963. Năm 1969 Khoa Vận tải được đổi tên thành Khoa Vận tải và Kinh tế.

Khoa Vận tải – Kinh tế gồm 8 bộ môn và văn phòng khoa (Hình 1). Số lượng viên chức là 83 người ( Thời điểm 01/11/2018), trong đó có 13 giảng viên đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài. Cơ cấu viên chức của khoa xét theo trình độ và theo các bộ môn được thể hiện ở các bảng 1 và bảng 2.

 

Bảng 1: Cơ cấu đội ngũ viên chức khoa VT–KT

xét theo trình độ chuyên môn

Tổng

số

viên chức

của

khoa

Trong đó

TS và TSKH

Thạc sỹ

Kỹ sư và Cử nhân

Tổng số

Trong đó

GS, PGS

Tổng số

Trong đó NCS

 

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

Số lượng

Tỷ lệ %

83

26

31,3

11

13,3

54

65,1

25

30,1

3

3,6

 

 

Bảng 2: Cơ cấu đội ngũ viên chức  Khoa VT – KT xét theo các đơn vị trực thuộc

TT

Bộ môn

Số lượng viên chức

Tổng số

Trong đó số lượng có trình độ Tiến sĩ trở lên

1

Vận tải – Kinh tế sắt

9

6

2

Vận tải Đb và Tp

9

4

3

Kinh tế vận tải và DL

11

3

4

Quản trị kinh doanh

11

3

5

Kinh tế BC – VT

9

3

6

Kinh tế vận tải

13

1

7

QH và QL GTVT

9

5

8

Cơ sở KT và QL

10

1

9

Văn phòng khoa

2

-

 

Tổng

83

26

 

 

 


CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHOA VẬN TẢI – KINH TẾ

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý Khoa Vận tải – Kinh tế


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

a. Khoa Vận tải – Kinh tế là đơn vị chuyên môn thuộc Trường đại học Giao thông Vận tải, có các nhiệm vụ sau đây:

-  Quản lý giảng viên, người lao động khác và người học thuộc khoa theo phân cấp của hiệu trưởng;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của khoa;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc khoa;

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên trong khoa và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong trường theo quy định của nhà trường.

 

b. Nhiệm vụ cụ thể

- Hoạt động đào tạo: Khoa Vận tải – Kinh tế đảm nhận công tác đào tạo nguồn nhân lực ở các bậc Đào tạo đại học với thời gian 4 năm, cấp bằng kỹ sư kinh tế, cử nhân; Đào tạo cao học với thời gian 1,5 năm và 2 năm, cấp bằng Thạc sỹ; Nghiên cứu sinh với thời gian 4 năm, cấp bằng Tiến sỹ.

Các ngành Đào tạo Đại học

TT

NGÀNH 

MÃ SỐ

1

Khai thác Vận tải

7840101

2

Kinh tế vận tải

7840104

3

Quản trị kinh doanh

7340101

4

Ngành kinh tế

7310101

5

Kế toán

7340301

 

 

 Các ngành Đào tạo Cao  học

TT

NGÀNH

MÃ SỐ

1

Quản trị kinh doanh

8340101

2

Tổ chức và quản lý vận tải

8840103

3

Quản lý kinh tế

8340410

 

 

Đào tạo Tiến sĩ

TT

NGÀNH

MÃ SỐ

1

Tổ chức và quản lý vận tải

9840103

 

 

- Hoạt động nghiên cứu Khoa học và chuyển giao công nghệ: Khoa Vận tải – Kinh tế là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải. Thời gian qua các giảng viên trong Khoa đã chủ trì và tham gia hàng chục đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, cấp bộ và cấp thành phố; hàng trăm đề tài cấp trường. Kết quả nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao và đã đóng góp phần thúc đầy sự phát triển ngành giao thông vận tải của đất nước.

 

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

          Trong hơn 55 năm xây dựng và phát triển trường và 55 năm xây dựng và phát triển khoa, Khoa Vận tải – Kinh tế đã đóng góp những thành tích đáng kể trong công tào đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

          Những thành tích của Khoa đã được ghi nhận bằng các danh hiệu cao quí của nhà nước, của Bộ và của nhà trường. Tiêu biểu gồm:

  • Huân chương lao động hạng nhì: Năm 1998.
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Năm 2004.
  • Bằng khen Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo: Năm 2004 và năm 2013.
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Năm 2013 và năm 2015.
  • Bằng khen của Ủy ban an tòan giao thông quốc gia: Năm 2003.

Ngòai ra Khoa Vận tải – Kinh tế còn nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Công đoàn giáo dục Việt Nam, Trung ương Đòan thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và của các ban ngành khác, các tỉnh và của Trường Đại học giao thông vận tải.

 

                                              ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN VIÊN

Họ và tên

Lĩnh vực phụ trách chính

Liên hệ

PGS.TS Vũ Trọng Tích

Trưởng khoa

ĐT: 0988.823.968

Email: vttich@utc.edu.vn

PGS.TS Nguyễn Hồng Thái

Phó Trưởng khoa

ĐT: 0903.234.048

Email: thaidhgt@yahoo.com

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Phó Trưởng khoa

ĐT: 0913.544.562

Email: hanhgtvt@gmail.com

Th.S Trịnh Thị Thu Giang

Chuyên viên

văn phòng khoa

ĐT: 0965.175.083

Email: giangttt@utc.edu.vn

KS Trần Thị Trang

Chuyên viên

văn phòng khoa

ĐT: 0936.865.656

Email: tranthutrang0604@yahoo.com