SỨ MẠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

Trường Đại học Giao thông Vận tải có sứ mạng đào tạo cho ngành Giao thông Vận tải và đất nước những cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực và lòng yêu nghề, có khả năng sáng tạo và tính nhân văn. Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác của nhà trường nhằm mang lại những lợi ích với chất lượng tốt nhất cho cộng đồng và xã hội.

 

SỨ MẠNG KHOA VẬN TẢI - KINH TẾ

Khoa Vận tải - Kinh tế Trường Đại học Giao thông Vận tải có sứ mạng đào tạo cho ngành giao thông vận tải, cho đất nước nói chung và các ngành Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải, Kinh tế xây dựng, Kinh tế bưu chính - viễn thông, Quản trị kinh doanh, Kế toán nói riêng những cán bộ khoa học kỹ thuật có năng lực và lòng yêu nghề, có khả năng sáng tạo và tính nhân văn.

Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động khác của Khoa Vận tải - Kinh tế nhằm mang lại những lợi ích với chất lượng tốt nhất cho cộng đồng và xã hội.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA CÁC NGÀNH THUỘC

KHOA VẬN TẢI - KINH TẾ

Người học là trung tâm của quá trình đào tạo, được đào tạo toàn diện, phát huy tính chủ động và tự chịu trách nhiệm trong quá trình  học tập, nhằm tạo ra đội ngũ kỹ sư và cử nhân năng động, có chuyên môn vững vàng, có kỹ năng nghề nghiệp giỏi, có khả năng thích ứng, có đào đức, có kỷ luật và lối sống văn hóa.