BỘ MÔN CƠ SỞ KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

+ Phòng Phòng 508 A9 Trường Đại học GTVT

+ ĐT: (04).37664032

+ Trưởng Bộ môn: Ths., GVC. Lê Thị Tuệ Khanh

+ Email: bmcsqlkt@uct.edu.vn

  1. Quá trình hình thành và phát triển
Bộ môn được thành lập vào tháng 6/1985. Sau 18 năm họat động bộ môn không ngừng phát triển về đội ngũ, năng lực chuyên môn để đáp ứng nhiệm vụ của nhà trường giao và nhu cầu thực tế của xã hội.
Các thế hệ trưởng bộ môn:
  • 6/1979 – 7/1985: KS. Lê Sỹ Tác
  • 8/1985 – 3/1995: PGS. TS. Nguyễn Họa
  • 4/1995 – 1/1996: ThS.GV Phạm Văn Lương
  • 2/1996 – 1/2001: TS.GVC Trần Đức Thung
  • 2/2001 đến nay: ThS. GVC. Lê Thị Tuệ Khanh
Đội ngũ giáo viên:
Hiện nay, bộ môn có 11 giáo viên, trong đó 09 giáo viên ở Hà Nội và 02 giáo viên trong Cơ sở 2 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo học vị
Theo chức danh
Tiến sĩ
Thạc sĩ
Đại học
Phó giáo sư
Giảng viên chính
Giảng viên
2
8
1
1
2
8
 
Chức năng, nhiệm vụ:
Giảng dạy các học phần cơ sở kinh tế và quản lý cho các hệ đào tạo cao học, đại học chính quy, vừa làm vừa học, bằng 2, liên thông:
Nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tế các lĩnh vực về quản lý kinh tế nói chung và trong ngành giao thông vận tải nói riêng.
  1. Công tác đào tạo
Giảng dạy đại học: các học phần Khoa học quản lý; pháp luật kinh tế, tâm lý học quản lý; văn hóa kinh doanh; kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm; kinh tế phát triển; nguyên lý thống kê; tổ chức và quản lý sản xuất trong doanh nghiệp công nghiệp, hệ thống thông tin quản lý... cho khoa Vận tải – Kinh tế
Giảng dạy cao học: các học phần Tâm lý học quản lý; Hệ thống thông tin quản lý; Lý thuyết hệ thống.
Chủ trì biên soạn các giáo trình và bài giảng: Pháp luật kinh tế, Pháp luật đại cương, Nguyên lý thống kê, Lý thuyết hệ thống và điều khiển học, Khoa học quản lý, Kinh tế phát triển.
  1. Công tác nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất
Các đề tài NCKH các thầy, cô của bộ môn đã thực hiện gồm:
·         Đánh giá, kiểm kê hiện trạng tài sản cố định xí nghiệp thành viên trong xí nghiệp LH VTĐS KVI – Cấp trường năm 1995.
·         Một số biện pháp nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vận tải – Cấp bộ năm 1999.
·         Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty VMS – Cấp bộ năm 2002.
·         Tăng cường năng lực cạnh tranh của Đường sắt Việt Nam – Cấp bộ năm 2004. 
·         Các giải pháp thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành công ty TNHH một thành viên – Cấp bộ năm 2006.
·         Nghiên cứu hình thức bán hàng bằng thương mại điện tử - cấp trường năm 2006
·         Đánh giá năng lực cạnh tranh của dịch vụ vận chuyển hành khách của các doanh nghiệp vận tải – Cấp bộ năm 2010.
·         Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá năng lực nhà QTDN – cấp trường 2011
·         Từ năm 1995 đến nay, hàng năm công bố trên 03 bài báo. Hiện nay đã công bố trên 30 bài báo trên các tạp chí khoa học và các hội thảo khoa học.
  1. Khen thưởng
Từ năm 1995 đến nay:
·         1 bằng khen của Bộ GD-ĐT cho tập thể bộ môn.
·         4 bằng khen của Bộ GD-ĐT cho cá nhân.
·         4 kỉ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục của Bộ GD-ĐT cho cá nhân.
1 kỉ niệm chương vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học công nghệ.