ĐÀO TẠO CAO HỌC

Đào tạo sau đại học

 

 

    NGÀNH VÀ CÁC HƯỚNG CHUYÊN SÂU

Mã số ngành

1

Tổ chức và quản lý vận tải

60.84.01.03

1.1

Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt

 

1.2

Tổ chức và quản lý vận tải đường bộ

 

2

Quản trị kinh doanh

60.34.01.02

2.1

Quản trị chiến lược

 

2.2

Quản trị tài chính

 

2.3

Quản trị nhân lực

 

2.4

Quản trị Marketing

 

3

Quản lý xây dựng

60.58.03.02

3.1

Kinh tế xây dựng công trình giao thông

 

3.2

Quản lý xây dựng công trình giao thông

 

3.3

Quản lý xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

 

 

-   Chương trình đào tạo cao học thiết kế theo chuẩn 1,5 năm cấp bằng Thạc sỹ. Đào tạo cao học của Khoa hiện giờ có 3 Ngành:  Tổ chức quản lý vận tải, Quản trị kinh doanh, Quản lý xây dựng

-   Chương trình đào tạo nghiên cứu sinh cấp bằng Tiến sỹ kéo dài 4 năm sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sỹ.

 

CÁC   NGÀNH

Mã số ngành

1

Tổ chức và quản lý vận tải

62.84.01.03

2

Quản lý xây dựng

62.58.03.02