Đề cương chi tiết học phần

Click trỏ chuột vào đề cương học phần chi tiết để tải về máy tính =>

Ngành kinh tế vận tải

Đề cương Chất lượng dịch vụ vận tải.doc

Đề cương Cơ sở vật chất kỹ thuật kinh doanh du lịch.doc

Đề cương Cơ sở vật chất kỹ thuật vận tải hàng không.doc

Đề cương Công tác an toàn và an ninh hàng không.doc

Đề cương Điều hành cảng hàng không.doc

Đề cương Điều tra kinh tế.doc

Đề cương Định giá sản phẩm.docx

Đề cương Định mức kinh tế kỹ thuật trong doanh nghiệp vận tải.doc

Đề cương Dự báo kinh doanh trong doanh nghiệp vận tải.docx

Đề cương Du lich văn hóa.doc

Đề cương Giá thành giá cước trong vận tải hàng không.doc

Đề cương Kế toán doanh nghiệp .doc

Đề cương Khai thác cảng đường thủy.docx

Đề cương Khai thác cảng hàng không.doc

Đề cương Kinh doanh lữ hành.doc

Đề cương Kinh tế du lich.doc

Đề cương Kỹ thuật mặt đất và trang thiết bị cảng hàng không.doc

Đề cương Kỹ thuật máy bay và công nghệ bảo dưỡng sửa chữa.doc

Đề cương Luật và an toàn an ninh hàng không.doc

Đề cương Marketing du lich.doc

đề cương môn thống kê.docx

Đề cương Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch.doc

de cuong Phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp du lịch.doc

Đề cương Phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp vận tải.docx

Đề cương Quản lý chất lượng dịch vụ .doc

Đề cương Quản lý chất lượng dịch vụ.doc

Đề cương Quản lý đầu tư.docx

Đề cương Quản lý dự án đầu tư.docx

Đề cương Quản lý phối hợp vận tải.doc

Đề cương Quản trị chiến lược kinh doanh du lịch.doc

Đề cương Quản trị chuỗi cung ứng trong du lịch.doc

Đề cương Quản trị và điều hành chương trình du lịch.doc

Đề cương Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải Ôto.doc

Đề cương tài chính doanh nghiệp vận tải.doc

Đề cương Thị trường tài chính_0.doc

Đề cương Thống kê du lịch.doc

Đề cương Thực tập cơ sở vật chất và nghiệp vụ ngành.doc

Đề cương Thương mại điện tử.docx

Đề cương Tổ chức điều hành bay.doc

Đề cương Tổ chức quản lý doanh nghiệp - Khai thac.doc

Đề cương Tổ chức quản lý doanh nghiệp F1.docx

Đề cương Tổ chức quản lý doanh nghiệp F2.docx

Đề cương Tổ chức và điều hành tour du lịch.doc

Đề cương Tổ chức vận tải hàng không F1.doc

Đề cương Tổ chức vận tải hàng không F2.doc

Đề cương Văn hóa du lịch.doc

quản lý dự án đầu tư 2016.doc

Đề cương bảo hiểm trong GTVT.doc

Đề cương Chiến lược sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt.doc

Đề cương Công nghệ vận tải.docx

Đề cương Địa lý Giao thông vận tải.doc

Đề cương Điều hành phối hợp các phương tiện vận tải.doc

Đề cương Điều khiển chạy tàu trên đường sắt đô thị.doc

Đề cương Điều khiển chạy tàu trên đường sắt F1.doc

Đề cương Điều khiển chạy tàu trên đường sắt quốc gia.doc

Đề cương Điều khiển chạy tàu tuyến đường sắt F2.docx

Đề cương Điều tra dự báo luồng hành khách đường sắt đô thị..docx

De cuong Điều tra kinh tế vận tải đường sắt..docx

Đề cương Định mức Kỹ thuật lao động trong vận tải đường sắt.doc

Đề cương Hệ thống vận tải thống nhật.docx

Đề cương Kế hoạch vận tải đường sắt F1.docx

Đề cương Kế hoạch vận tải đường sắt F2.docx

Đề cương Kế toán doanh nghiệp vận tải.doc

Đề cương Khoa học quản lý.doc

Đề cương Kinh tế học.doc

Đề cương Kinh tế lượng.doc

Đề cương Kinh tế phát triển.doc

Đề cương Kinh tế vận tải (2TC).doc

Đề cương Marketing vận tải đường sắt.doc

Đề cương Mô hình hóa quá trình vận tải.doc

Đề cương Nhập môn tổ chức vận tải đường sắt.docx

Đề cương Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt. (2TC).docx

Đề cương Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt..docx

Đề cương pháp luật đại cương.doc

Đề cương Pháp luật kinh tế (2TC).doc

Đề cương Pháp luật kinh tế (3TC).doc

Đề cương Quản lý nhà nước về kinh tế.doc

Đề cương Tài chính doanh nghiệp (2TC).doc

Đề cương Tài chính doanh nghiệp vận tải.doc

Đề cương Thiết kế ga đường sắt đô thị.doc

Đề cương Thiết kế ga và khu đầu mối đường sắt F1.doc

Đề cương Thiết kế ga và khu đầu mối đường sắt F2.doc

Đề cương Thống kê doanh nghiệp.doc

Đề cương Thống kê vận tải.doc

De cuong Thực tập cơ sở vật chất kỹ thuật. (Sắt).docx

Đề cương Thực tập tốt nghiệp (sắt).docx

Đề cương TKMH Kế hoạch vận tải đường sắt F2.docx

Đề cương Tổ chức chạy tàu ga đường sắt.doc

Đề cương Tổ chức chạy tàu trên đường sắt F1.doc

Đề cương Tổ chức chạy tàu trên đường sắt F2.docx

Đề cương Tổ chức chạy tàu tuyến đường sắt.docx

Đề cương Tổ chức lao động khoa học trong vận tải đường sắt.doc

Đề cương Tổ chức vận chuyển hàng hóa và hành khách đường sắt.doc

Đề cương Tổ chức xếp dỡ.docx

ĐỀ CƯƠNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP CƠ SỞ VẬT CHẤT (Sắt).docx

ĐỀ CƯƠNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (Sắt).docx

Đề cương ngành Kinh tế xây dựng

Đề cương Chiến lược kinh doanh và Kế hoạch hóa trong xây dựng.docx

Đề cương Điều tra quy hoạch.docx

Đề cương Định mức kỹ thuật và định giá khai thác cầu đường (BTL).doc

Đề cương Định mức kỹ thuật và định giá sản phẩm trong xây dựng (BTL).doc

Đề cương Đo bóc khối lượng xây dựng.doc

Đề cương Hạch toán nội bộ.doc

Đề cương Kế hoạch khai thác và an toàn giao thông.docx

Đề cương Kế toán đơn vị khai thác.doc

Đề cương Kế toán xây dựng cơ bản.doc

Đề cương Khoa học quản lý_0.doc

Đề cương Kinh tế - quản lý khai thác công trình cầu đường.doc

Đề cương Kinh tế học (4TC).doc

Đề cương Kinh tế lượng_0.doc

Đề cương Kinh tế phát triển_0.doc

Đề cương Kinh tế xây dựng.docx

Đề cương Lập hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu trong xây dựng.doc

Đề cương Lập và phân tích dự án đầu tư.doc

Đề cương Marketing trong xây dựng.doc

Đề cương Phân tích HĐKT doanh nghiệp XD.doc

Đề cương Phân tích hoạt động khai thác công trình.doc

Đề cương Pháp luật đại cương (2TC).doc

Đề cương Pháp luật kinh tế.doc

Đề cương Pháp luật xây dựng.docx

Đề cương Quản lý đơn vị khai thác.doc

Đề cương Quản lý dự án đầu tư xây dựng.doc

Đề cương Quản lý hợp đồng xây dựng.doc

Đề cương Quản lý hợp đồng xây dựng.docx

Đề cương Quản lý nhà nước về kinh tế_0.doc

Đề cương Quản lý tài chính trong khai thác công trình cầu đường.doc

Đề cương Quản trị kinh doanh.doc

Đề cương Tài chính doanh nghiệp xây dựng.doc

Đề cương Tài chính doanh nghiệp.doc

Đề cương Thanh quyết toán trong xây dựng.docx

Đề cương Thị trường tài chính.doc

Đề cương Thống kê đầu tư và xây dựng.doc

Đề cương Thống kê khai thác cầu đường.doc

Đề cương Tổ chức thi công, bảo dưỡng và sửa chữa công trình.doc

Đề cương Tổ chức và Quản lý thi công xây dựng.doc

Đề cương Ngành Khai thác vận tải

Đề cương Marketing Dịch vụ Vận tải.doc

Đề cương An toàn vận tải đường sắt.doc

Đề cương An toàn vận tải.docx

Đề cương Bảo hiểm trong giao thông vận tải.doc

Đề cương Chiến lược sản xuất kinh doanh vận tải đường sắt_0.doc

Đề cương Công nghệ vận tải_0.docx

Đề cương Địa lý Giao thông vận tải_0.doc

De cuong Điều tra dự báo luồng hành khách đường sắt đô thị..docx

Đề cương Điều tra kinh tế vận tải đường sắt..docx

Đề cương Định mức Kỹ thuật lao động trong vận tải đường sắt_0.doc

Đề cương Đồ án tốt nghiệp.doc

Đề cương Giao nhận hàng hóa.doc

Đề cương Hệ thống vận tải thống nhất.docx

Đề cương Khai thác cơ sở vật chất kỹ thuật GTVT đô thị.doc

Đề cương Lý thuyết tổ chức sản xuất.doc

Đề cương Marketing vận tải đường sắt_0.doc

Đề cương Mô hình hóa quá trình vận tải_0.doc

Đề cương Pháp luật đại cương.doc

Đề cương Thiết kế cơ sở sản xuất đường bộ.docx

Đề cương Thiết kế môn học tổ chức quản lý vận tải.doc

Đề cương Thực tập nghiệp vụ.doc

Đề cương Thực tập tốt nghiệp.doc

Đề cương Thương vụ vận tải.doc

Đề cương Tổ chức Vận tải Container.doc

Đề cương Tổ chức khai thác đội tàu.docx

Đề cương Tổ chức lao động khoa học trong vận tải đường sắt_0.doc

Đề cương Tổ chức và quản lý đô thị.doc

Đề cương Tổ chức vận chuyển hàng hóa và hành khách đường sắt_0.doc

Đề cương Tổ chức vận chuyển hành khách đường sắt đô thị.doc

Đề cương tổ chức vận tải đa phương thức.docx

Đề cương tổ chức vận tải du lịch.doc

Đề cương Tổ chức vận tải hàng hóa.doc

Đề cương Tổ chức vận tải thủy.docx

Đề cương tổ chức vận tải.docx

Đề cương Tổ chức xếp dỡ 04102016.docx

ĐỀ CƯƠNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP CƠ SỞ VẬT CHẤT.docx

ĐỀ CƯƠNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP.docx

Khoa học quản lý.doc