CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ỨNG DỤNG

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH.     MÃ SỐ: 60.34.01.02

Thời gian đào tạo: 1.5 năm Số tín chỉ : 48

STT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

Kiến thức chung

5

 

01

Triết học

3

 

02

Ngoại Ngữ Tiếng Anh

2

 

2

Cơ sở ngành và chuyên môn ngành

34

 

2.1

Bắt buộc

22

 

2.1.1.

Cơ sở ngành

14

 

03

Kinh tế đầu tư

2

 

04

Quản lý và phát triển công nghệ

2

 

05

Tổ chức và quản lý sản xuất, dịch vụ

2

 

06

Điều khiển học kinh tế

2

 

07

Quản lý thông tin

2

 

08

Kinh tế cho nhà quản trị

2

 

09

Kế toán cho nhà quản trị

2

 

2.1.2.

Chuyên môn ngành

8

 

10

Quản trị chất lượng

2

 

11

Quản trị Marketing

2

 

12

Quản trị chiến lược kinh doanh

2

 

13

Quản trị dự án đầu tư

2

 

14

Phân tích kinh tế

2

 

15

Quản trị tài chính doanh nghiệp

2

 

16

Quản trị nhân lực tronh doanh nghiệp

2

 

2.2

Tự chọn các học phần theo hướng chuyên sâu

12

 

2.2.1

Hướng chuyên sâu 1: Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp

 

 

17

Hành vi tổ chức

2

 

18

Trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh

2

 

19

Kỹ năng lãnh đạo

2

 

2.2.2

Hướng chuyên sâu 2: Quản trị tài chính dn

 

 

17

Đầu tư tài chính

2

 

18

Mô hình và dự báo tài chính

2

 

19

Thị trường tài chính và định chế tài chính

2

 

2.2.3

Hướng chuyên sâu 3: Quản trị chiến lược dn

 

 

17

Chiến lược đầu tư

2

 

18

Quản trị sự thay đổi

2

 

19

Lập kế họach kinh doanh

2

 

2.2.4

Hướng chuyên sâu 4 : Quản trị Marketing

 

 

17

Quản trị quan hệ công chúng

2

 

18

Quản trị Marketing trực tuyến

2

 

19

Hành vi người tiêu dùng

2

 

3

Tốt nghiệp

9

 

 

TỔNG CỘNG

48