CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ ỨNG DỤNG 

NGÀNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VẬN TẢI. MÃ SỐ : 60.84.01.03

  Thời gian đào tạo : 1,5 năm.  Số tín chỉ : 48

STT

TÊN HỌC PHẦN

SỐ TÍN CHỈ

GHI CHÚ

1

Kiến thức chung

5

 

1

 Triết học

3

 

2

 Ngoại ngữ

2

 

2

Cơ sở ngành và chuyên môn ngành

34

 

2.1

Bắt buộc

22

 

2.1.1

Cơ sở ngành

14

 

3

 Kinh tế đầu tư

2

 

4

Quản lý và phát triển công nghệ

2

 

5

Tổ chức quản lý sản xuất và dịch vụ

2

 

6

Điều khiển học kinh tế

2

 

7

Quản lý thông tin

2

 

8

Phân tích kinh tế

2

 

9

Quản lý chất lượng dịch vụ vận tải

2

 

2.1.2

Chuyên môn ngành

8

 

10

Marketing vận tải

3

 

11

Tổ chức lao động khoa học trong doanh nghiệp

3

 

12

Điều hành sản xuất vận tải

2

 

2.2

Tự chọn

(Các học phần theo hướng chuyên sâu)

12

 

2.2.1.

Hướng chuyên sâu 1: Tổ chức và quản lý vận tải đường bộ.

 

 

13

Tổ chức khai thác vận tải

2

 

14

Phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp vận tải

2

 

15

Hệ thống thông tin trong quản lý doanh nghiệp vận tải

2

 

16

Logicstic quốc tế

2

 

17

Chiến lược sản xuất kinh doanh

2

 

18

Qui họach giao thông vận tải

2

 

2.2.2.

Hướng chuyên sâu 2: Tổ chức và quản lý vận tải đường sắt

 

 

13

Công nghệ vận tải đường sắt

2

 

14

Hệ thống kế hoạch và hạch toán vận tải đường sắt

2

 

15

Tổ chức công tác liên vận đường sắt quốc tế

2

 

16

Tổ chức và quản lý kinh doanh đường sắt

2

 

17

Tổ chức khai thác đường sắt đô thị

2

 

18

Chiến lược kinh doanh vận tải đường sắt

2

 

2.2.3.

Hướng chuyên sâu 3: Tổ chức và Quản lý vận tải trong thành phố

Đề nghị nhà trường chưa tiến hành đào tạo theo hướng chuyên sâu này

 

 

3

Luận văn tốt nghiệp

9

 

 

TỔNG SỐ

48