CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KẾ TOÁN

 

MÃ SỐ: 52.34.03.01

 

CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN TỔNG HỢP

MÃ CHUYÊN NGÀNH: 52.34.03.01.01

 

 

Tên chương trình: Đào tạo đại học

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo:  Kế toán                                                       Mã ngành: 52.34.03.01           

Chuyên ngành : Kế toán tổng hợp            Mã chuyên ngành: 52.34.03.01.01

Loại hình đào tạo: Chính quy

Bộ môn phụ trách: Kinh tế vận tải

(Ban hành tại quyết định số ...........................ngày....... tháng...... năm 200... của Hiệu trưởng Trường đại học Giao thông Vận tải)   

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo ra các cử nhân kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình công nghệ kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh. Có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán. Sau khi tốt nghiệp, có thể đảm đương và làm tốt các công việc kế toán, kiểm toán trong các tổ chức kinh tế, các loại hình doanh nghiệp,các đơn vị hành chính sự nghiệp; cũng như các bộ phận chức năng kế toán kiểm toán ở các Bộ, Ngành và các cơ sở giảng dạy nghiên cứu chuyên ngành kế toán.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ:  142 tín chỉ

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Theo quy chế tuyển sinh các hệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

-         Quy trình đào tạo:

o   Theo hệ thống tín chỉ.

o   Điều kiện tốt nghiệp: Theo quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007

6. THANG ĐIỂM: A,B,C,D,E,F

 

NGÀNH KẾ TOÁN

MÃ SỐ: 52.34.03.01

GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH

 

TT

Chuyên ngành

Mã chuyên ngành

1

Kế toán tổng hợp

52.34.03.01.01

 

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NGÀNH KẾ TOÁN

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 

1. Giáo dục đại cương                                                                                                                      42 tín chỉ (30%)

1.1. Cơ bản                                                                                                                                                                                                                   19 tín chỉ

1.1.1. Các môn học bắt buộc:                                                                                                                                                   17 tín chỉ

TT

Tên học phần/môn học

Số tín chỉ

1

Pháp luật đại cương

2

2

Ngoại ngữ

6

3

Đại số tuyến tính

2

4

Giải tích

2

5

Xác suất thống kê

2

6

Tin học đại cương           

3

1.1.2. Tự chọn                                                                                                                                                                                                               2 tín chỉ

TT

Tên học phần/môn học

Số tín chỉ

1a

Quản trị học

2

1b

Quản lý nhà nước về kinh tế

2

1.2. Giáo dục quốc phòng                                                                                                                                                                  8 tín chỉ

1.3. Giáo dục thể chất (F1 đến F5)                                                                                                                                 5 tín chỉ

1.4. Chính trị                                                                                                                                                                                                       10 tín chỉ

TT

Tên học phần/môn học

Số tín chỉ

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin F1

2

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin F2

3

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

4

Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

3

2. Cơ sở ngành và chuyên môn ngành                                                                              58 tín chỉ (40%)

2.1. Bắt buộc                                                                                                                                                                                                                52 tín chỉ

TT

Tên học phần/môn học

Số tín chỉ

1.       

Tâm lý học quản lý

2

2.       

Khoa học quản lý

2

3.       

Kinh tế vi mô

3

4.       

Kinh tế vĩ mô

3

5.       

Tài chính - Tiền tệ

3

6.       

Nguyên lý thống kê

3

7.       

Marketing căn bản

3

8.       

Pháp luật kinh tế

3

9.       

Kinh tế lượng

3

10.  

Kinh tế quốc tế

3

11.  

Tài chính công

2

12.  

Tài chính doanh nghiệp

2

13.  

Thanh toán quốc tê

2

14.  

Thống kê doanh nghiệp

2

15.  

Nguyên lý kế toán

3

16.  

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

17.  

Kiểm toán căn bản

3

18.  

Tài chính quốc tế

2

19.  

Phân tích tài chính

2

20.  

Định giá tài sản

2

21.  

Thực tập cơ sở vật chất và kỹ thuật

1

2.2. Tự chọn                                                                                                                                                                                                                  6 tín chỉ

TT

Tên học phần/môn học

Số tín chỉ

22a

Kinh tế công cộng

2

22b

Kinh tế phát triển

2

23a

Kinh tế Môi trường

2

23b

Quản trị doanh nghiệp

2

24a

Nghiệp vụ ngân hàng

2

24b

Thị trường chứng khoán

2

3. Chuyên ngành                                                                            42 tín chỉ (30%)

3.1. Bắt buộc                                                                                                                                                                           38 tín chỉ

TT

Tên học phần/môn học

Số tín chỉ

1.       

Kế toán tài chính F1, F2

8

2.       

Kế toán quản trị

2

3.       

Kiểm toán tài chính

2

4.       

Kế toán công ty

2

5.       

Kế toán công

2

6.       

Kế toán dịch vụ

3

7.       

Kế toán máy

2

8.       

Kế toán thuế

2

9.       

Tổ chức công tác hạch toán kế toán

2

10.  

Thực tập tốt nghiệp

3

11.  

Đồ án tốt nghiệp

10

3.2. Tự chọn                                                                                                                                                                                                                           4 tín chỉ

TT

Tên học phần/môn học

Số tín chỉ

12a

Kế toán xây dựng cơ bản

2

12b

Kế toán quốc tế

2

13a

Kế toán ngân hàng

2

13b

Kế toán ngân sách

2