NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã số: 52.34.01.01

GỒM CÁC CHUYÊN NGÀNH

 

TT

Chuyên ngành

Mã chuyên ngành

1

Quản trị doanh nghiệp vận tải

52.34.01.01.01

 

2

Quản trị doanh nghiệp xây dựng

52.34.01.01.02

 

3

Quản trị doanh nghiệp bưu chính viễn thông

52.34.01.01.03

 

4

Quản trị kinh doanh logicstic

52.34.01.01.04

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH

THUỘC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

I.QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

-         Thời gian đào tạo:   4 năm ( 8 kỳ)

-         Tổng số tín chỉ:        142 tín chỉ

-         Kết cấu chương trình đào tạo:

TT

Khối kiến thức

Số tín chỉ bắt buộc

Số tín chỉ tự chọn

Tổng số

tín chỉ

Tỷ lệ (%)

1

Giáo dục đại cương

41

2

43

30,28

2

Cơ sở ngành và chuyên môn ngành

42

15

57

40,14

3

Chuyên ngành  

38

4

42

29,58

4

Tổng 

121

21

142

100

 

 

 

 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

1. Giáo dục đại cương                                                                                                     43 tín chỉ (30,38 %)

1.1. Cơ bản                                                                                                                                                                                                                   20 tín chỉ

1.1.1. Các môn học bắt buộc:                                                                                                                                                   18 tín chỉ

1

Pháp luật đại cương

2

2

Ngoại ngữ ( F1, F2)

7

3

Đại số tuyến tính

2

4

Giải tích

2

5

Xác suất thống kê

2

6

Tin học đại cương           

3

1.1.2. Các môn học tự chọn                                                                                                                                                              2 tín chỉ

1

Phương pháp NCKH

2

Kỹ năng làm việc nhóm

1.2. Giáo dục quốc phòng                                                                                                                                                                  8 tín chỉ

1.3. Giáo dục thể chất (F1 đến F5)                                                                                                                                5 tín chỉ

1.4. Chính trị                                                                                                                                                                                                       10 tín chỉ

1

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin F1

2

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin F2

3

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

4

Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam

3

 

2. Cơ sở ngành và chuyên môn ngành                                                                            58 tín chỉ (40,84)

2.1. Bắt buộc                                                                                                                                                                                                                45 tín chỉ

1

Tâm lý học quản lý

2

2

Kinh tế vi mô

3

3

Kinh tế vĩ mô

3

4

Tài chính - Tiền tệ

2

5

Nguyên lý thống kê

2

6

Quản trị marketing

3

7

Kinh tế lượng

3

8

Nguyên lý kế toán

2

9

Kinh tế quản lý

3

10

Quản trị học

3

11

Quản trị sản xuất

3

12

Quản trị nhân lực

3

13

Quản trị chiến lược

3

14

Quản trị tài chính

3

15

Quản trị công nghệ

3

16

Lập kế hoạch kinh doanh

2

17

Thực tập cơ sở vật chất

2

 

2.2. Tự chọn                                                                                                                                                                                                                                                              13 tín chỉ

 

1

Kinh tế phát triển

2

Kinh doanh quốc tế

2

Pháp luật kinh tế

2

Giao tiếp trong kinh doanh

3

Hành vi tổ chức

2

Hệ thống thông tin quản trị

4

Quản trị rủi ro trong kinh doanh

3

Hành vi khách hàng

5

Quản trị văn phòng

2

Đàm phán trong kinh doanh

6

Nghiên cứu Marketing

2

Đạo đức kinh doanh

3. Chuyên ngành 

3. 1. Chuyên ngành  QTDN Vận Tải                                   41  tín chỉ (28.78%)

               3.1.1. Bắt buộc                                                                                                                               39        tín chỉ

1

Kinh tế vận tải

3

2

Tổ chức vận tải

3

3

Quản trị dự án trong doanh nghiệp vận tải

3

4

Lập dự toán hồ sơ thầu trong doanh nghiệp vận tải

3

5

Định mức kinh tế kỹ thuật trong doanh nghiệp vận tải

2

6

Quản trị chất lượng dịch vụ vận tải

3

7

Thống kê trong doanh nghiệp vận tải

3

8

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp vận tải

3

9

Phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp vận tải

3

10

Thực tập tốt nghiệp

3

11

Đồ án tốt nghiệp

10

3.1.2 Tự chọn                                                                                                                                                                                                                                                       2 tín chỉ

1

a- Quản trị thương hiệu

2

b- Dự báo trong kinh doanh

3. 2 Chuyên ngành  QTDN XD                                              41  tín chỉ (28.78%)

     3. 2.1. Bắt buộc                                                                                                                                                                            39        tín chỉ

1

Kinh tế xây dựng

3

2

Tổ chức điều hành sản xuất

3

3

Quản trị dự án xây dựng công trình giao thông

3

4

Lập dự toán hồ sơ thầu trong doanh nghiệp xây dựng

3

5

Định mức kinh tế kỹ thuật trong doanh nghiệp xây dựng giao thông

2

6

Thống kê trong doanh nghiệp xây dựng giao thông

3

7

Quản trị chất lượng sản phẩm xây dựng giao thông

3

8

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp xây dựng giao thông

3

9

Phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây dựng giao thông

3

10

Thực tập tốt nghiệp

3

11

Đồ án tốt nghiệp

10

3.2.2  Tự chọn                                                                                                                                                                                                                                             2 tín chỉ

1

a. Quản trị thương hiệu

2

b. Dự báo trong kinh doanh

3.3 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh bưu chính viễn thông  41 tín chỉ (28.78%)

   

TT

Tên học phần/môn học

Số tín chỉ

 

 

Bắt buộc

37

 

1

Kinh tế bưu chính viễn thông

3

 

2

Mạng và dịch vụ bưu chính viễn thông

2

 

3

Lập và quản lý dự án đầu tư bưu chính viễn thông

3

 

4

Quản trị chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông

2

 

5

Quản trị sản xuất kinh doanh bưu chính viễn thông

2

 

6

Marketing dịch vụ bưu chính viễn thông

2

 

7

Tài chính doanh nghiệp bưu chính viễn thông

2

 

8

Kế toán quản trị doanh nghiệp bưu chính viễn thông

3

 

9

Phân tích hoạt động kinh doanh bưu chính viễn thông

3

 

10

Thống kê doanh nghiệp bưu chính viễn thông

2

 

 

Tự chọn

4

 

 

11

Quy hoạch mạng bưu chính viễn thông

2

 

Đinh mức lao động BCVT

2

 

 

12

Kế toán doanh nghiệp bưu chính viễn thông

2

 

Thanh toán quốc tế trong BCVT

2

 

13

Thực tập tốt nghiệp

3

 

14

Đồ án tốt nghiệp

10

 

 

Tổng số

41

 

3.4. Chuyên ngành QTKD GTVT                                           41  tín chỉ (28,78%)

3.4.1. Bắt buộc                                                                                                                                                       39             tín chỉ

1

Kinh tế xây dựng

2

2

Kinh tế vận tải

2

3

Tổ chức điều hành sản xuất

3

4

Tổ chức vận tải

3

5

Quản trị chất lượng sản phẩm

3

6

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp giao thông vận tải

3

7

Thống kê trong doanh nghiệp giao thông vận tải

2

8

Phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp giao thông vận tải

3

9

Định mức kinh tế kỹ thuật trong doanh nghiệp GTVT

2

11

Quản trị dự án

3

12

Thực tập tốt nghiệp

3

13

Đồ án tốt nghiệp

10

3.4.2. Tự chọn                                                                                                                                                                                                                                                                  2 tín chỉ

1

a- Quản trị thương hiệu

2

b- Dự báo trong kinh doanh