ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

Khi mới thành lập Khoa gồm ba bộ môn là Tổ Vận tải ô tô, Tổ Vận tải sắt, Tổ Vận tải thủy với đội ngũ các thầy giáo, cô giáo tổng cộng gồm 23 người, đến nay Khoa Vận tải – Kinh tế gồm 8 bộ môn với 101 thầy giáo, cô giáo. Từ một ngành đào tạo Vận tải ban đầu hiện nay Khoa quản lý 06 ngành với 21 chuyên ngành đào tạo ở bậc Đại học, 03 ngành đào tạo bậc cao học và 02 chuyên ngành bậc Tiến sĩ.
Khoa Vận tải – Kinh tế đảm nhận công tác đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải, Kinh tế xây dựng, Kinh tế Bưu chính viễn thông, Quản trị kinh doanh và Kế toán tổng hợp. Các chương trình đào tạo bao gồm:
- Chương trình đào tạo đại học được thiết kế theo chuẩn 4 năm cấp bằng kỹ sư kinh tế, cử nhân. Chương trình đào tạo đại học của các ngành do Khoa quản lý mới được chỉnh sửa đảm bảo tính hệ thống, có tính liên thông giữa các bậc, các hệ đào tạo và được áp dụng từ K54.
-          Chương trình đào tạo cao học thiết kế theo chuẩn 1,5 năm cấp bằng Thạc sỹ.
-   Chương trình đào tạo nghiên cứu sinh cấp bằng Tiến sỹ kéo dài 4 năm sau khi hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sỹ.
Các ngành, chuyên ngành đào tạo bậc Đại học:
 

 

    NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH

Mã số ngành

1

Khai thác Vận tải

52.84.01.01

1.1

 Điều khiển các quá trình vận tải

 

1.2

Khai thác vận tải đường sắt đô thị

 

1.3

Khai thác cảng hàng không

 

1.4

Khai thác vận tải đa phương thức

 

1.5

Khai thác vận tải đường sắt

 

1.6

Khai thác vận tải đường bộ thành phố

 

1.7

Khai thác vận tải đường bộ

 

1.8

Qui họach và quản lý GTVT đô thị

 

2

Kinh tế vận tải

52.84.01.04

2.1

Kinh tế vận tải hàng không

 

2.2

Kinh tế vận tải ô tô

 

2.3

Kinh tế vận tải đường sắt

 

2.4

Kinh tế vận tải thủy bộ

 

2.5

Kinh tế vận tải du lịch

 

3

Quản trị kinh doanh

52.34.01.01

3.1

Quản trị doanh nghiệp vận tải

 

3.2

Quản trị doanh nghiệp xây dựng

 

3.3

Quản trị doanh nghiệp bưu chính viễn thông

 

3.4

Quản trị Logistisc

 

4

Ngành kinh tế

52.31.01.01

4.1

Kinh tế bưu chính viễn thông

 

5

Kế toán

52.34.03.01

5.1

Kế toán tổng hợp

 

 
Năm học 2013 - 2014 số lượng người học các ngành, chuyên ngành Khoa Vận tải – Kinh tế như sau: Hệ đại học: 4949 ( trong đó hệ chính qui 3474, hệ không chính qui 1475); học viên cao học 572; nghiên cứu sinh 47.
Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Khoa Vận tải – Kinh tế đã đào tạo hàng vạn kỹ sư, hàng nghìn Thạc sĩ, hàng chục Tiến sĩ đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.